NASZ STATUT:

 

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ ROGOWA

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę "STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ROGOWA” (SPR) zwane dalej Stowarzyszeniem.

§ 2

1.Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą władz w miejscowość Rogów.

2.Stowarzyszenie może powoływać koła, które działają na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zebranie.

§ 3

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i wystąpi o ustalenie statusu organizacji pożytku publicznego, spełniając wymagania o których mowa w art. 20 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 roku o działalności organizacji pożytku publicznego i wolontariacie ( tj.Dz.U z 2010 r nr 234 poz 1536.

§ 3A

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Rogowa jest podmiotem, który spełnia łącznie następujące wymagania:

1) prowadzi działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności, lub określonej grupy podmiotów, pod warunkiem że grupa ta jest wyodrębniona ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa;

2) może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego;

3) nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza na działalność, o której mowa w pkt 1;

4) ma statutowy kolegialny organ kontroli lub nadzoru, odrębny od organu zarządzającego i niepodlegający mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru, przy czym członkowie organu kontroli lub nadzoru:

a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszoneprzez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni;

5) członkowie organu zarządzającego nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

6) statut zabrania:

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicyorganizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

2. Działalność, o której mowa w art 20 ust. 1 pkt 1, nie może być prowadzona wyłącznie na rzecz członków stowarzyszenia.

3. Działalnośc pożytku publicznego jest prowadzona nieodpłatnie.

§ 4

Stowarzyszenie może być członkiem innych krajowych organizacji zainteresowanych tym samym lub podobnym profilem działania.

§ 5

Stowarzyszenie ma prawo używania własnych pieczęci, oznak i znaków organizacyjnych z zachowaniem obowiązujących przepisów.

Rozdział II

Cele i środki działania

§ 6

Celem działania Stowarzyszenia jest:

1)ochrona środowiska,
2) działalność kulturalna,
3) wzmacnianie więzi miejscowej ludności z małą ojczyzną, pielęgnowanie  jej tradycji,
4) działalność profilaktyczna związana z patologiami społecznymi,
5) poszerzanie grona miłośników i sympatyków regionu,
6) upowszechnianie wiedzy o historii Rogowa i Doliny Mrogi.,
7) poprawa walorów estetycznych i krajobrazowych regionu oraz jego promocja,
8) przeciwdziałanie bezrobociu,
9) wspieranie rozwoju ekonomicznego regionu,
10) działalność wspomagająca wychowanie i rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży,
11) działalność na rzecz ochrony zdrowia mieszkańców,
12) działalność na rzecz tworzenia i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
13) działalność wydawnicza,
14) popularyzowanie wiedzy z dziedziny technologii informacyjnych wśród społeczeństwa,
15) promocja i popieranie wykorzystywania nowoczesnych usług dostępnych w Internecie,
16) wzbogacanie zasobów sieci Internet,
17) tworzenie płaszczyzny wymiany informacji, wiedzy i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami zainteresowanymi,
18) działania na rzecz propagowania dostępu do sieci Internet,
19) wspieranie i niesienie pomocy osobom poszkodowanym, będącym w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej w stosunku do społeczeństwa,

20) współpraca ze społecznościami lokalnymi spoza granic Rzeczpospolitej Polskiej,
21) działalność wspomagająca realizację zadań w zakresie edukacji elementarnej.

§ 7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

1)wspieranie osób prawnych i fizycznych,

2) organizowanie różnych form wypoczynku, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży,

3) działalność wydawnicza w zakresie dokumentacji archiwalnej, wspomnień, albumów, kart widokowych, czasopism i innych publikacji mających na celu upowszechnienie wiedzy o regionie,

4) gromadzenie zbiorów dokumentujących przeszłość i teraźniejszość regionu,

5) inicjowanie wydawnictw artystycznych i reklamowych o Rogowie i jego okolicach,

6) inspirowanie twórców do tworzenia dzieł tematycznie związanych z regionem,

7) propagowanie turystycznych walorów regionu,

8) działanie na rzecz wzmacniania więzi międzyludzkich i międzypokoleniowych,
9) informowanie opinii publicznej o podejmowanych działaniach i ich wynikach za pośrednictwem środków masowego przekazu oraz własnych wydawnictw,

10) współdziałanie z innymi jednostkami i organizacjami przeciwko wykluczeniu społecznemu,

11) współpraca z przedszkolem gminnym, szkołami podstawowymi , gimnazjum i świetlicami wiejskimi w zakresie realizacji strategii edukacyjnej gminy.

12) przekazywanie projektów odpowiednim władzom, instytucjom, organizacjom społecznym i organom administracji (władze samorządowe),

13) organizowanie lub inicjowanie zjazdów, konferencji, dyskusji publicznych i wycieczek związanych z celami Stowarzyszenia,

14) ogłaszanie lub inicjowanie wszelkiego rodzaju odczytów, zjazdów, spotkań autorskich, imprez i wystaw, konkursów wynikających z zadań i działalności Stowarzyszenia,

15) współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami i Stowarzyszeniami regionu,

16) kształtowanie właściwego stosunku do środowiska, szerzenie zrozumienia celów ochrony środowiska oraz propagowania spraw ochrony środowiska i poczynań zmierzających do zapewnienia tej ochrony,

17) inicjowanie i podejmowanie społecznych działań dotyczących ochrony środowiska,

18) inicjowanie i podejmowanie działań dotyczących właściwego stosunku do zwierząt i innych składników przyrody żywej,

19) zgłaszanie wniosków mających na celu ochronę środowiska w działalności inwestycyjnej i eksploatacyjnej oraz zmierzających do poprawy jego stanu,

20) współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi w opracowaniu i realizacji programów i planów działania zmierzających do poprawy stanu środowiska,,

21) organizowanie spotkań mających na celu rozszerzenie zainteresowania problematyką zrównoważonego rozwoju,

22) inicjowanie projektów wynikających z zadań Stowarzyszenia i organizowanie publicznych zebrań i dyskusji nad nimi,

23) prowadzenie działalności rehabilitacyjnej,

24) tworzenie Ośrodków Wspierania Rozwoju Przedsiębiorczości,

 

 

 

 

 

Rozdział III

Członkowie ich prawa i obowiązki

§ 8

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1) rzeczywistych,
2) wspierających,
3) uczestników,
4) honorowych.

§ 9

1.Członkiem rzeczywistym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która pragnie wnieść wkład w urzeczywistnienie celów Stowarzyszenia i jest aktywnie zaangażowana w życie społeczności regionu.

2.Członkiem Stowarzyszenia może być również obywatel innego kraju. Osoba taka składa pisemną deklarację popartą przez dwóch członków rzeczywistych Stowarzyszenia.

§ 10

Członek rzeczywisty ma prawo:

1) czynnego i biernego udziału w wyborach władz Stowarzyszenia,

2) podejmowania inicjatyw, zgłaszania wniosków i głosowania na zebraniach Stowarzyszenia zgodnie z przepisami statutu,

3) zgłaszania opinii, postulatów i wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia,

4) legitymowania się przynależnością do Stowarzyszenia.

§ 11

 1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna, zainteresowana celami Stowarzyszenia, która zadeklaruje stałą składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia i zostanie przyjęta na podstawie pisemnie złożonej deklaracji przystępującego, zawierającej imię i nazwisko ( nazwę ), datę urodzenia, miejsce zamieszkania ( siedzibę )

 2. Członek wspierający posiada wszystkie prawa członka rzeczywistego i może działać w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela.

§ 12

 1. Członkiem uczestnikiem Stowarzyszenia może być osoba niepełnoletnia, która za pisemną zgodą swego prawnego opiekuna oraz kierownictwa szkoły złoży wniosek do Zarządu Stowarzyszenia.

 2. Członkom uczestnikom przysługują prawa i obowiązki członka rzeczywistego, poza głosem stanowiącym oraz czynnym i biernym prawem wyborczym.

§ 13

 1. Członkiem honorowym może być osoba szczególnie zasłużona w urzeczywistnianiu celów Stowarzyszenia.

 2. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie.

 3. Członkom honorowym przysługują prawa i obowiązki członka rzeczywistego.

 4. Członek honorowy zwolniony jest z opłacania składek członkowskich.

§ 14

Członek rzeczywisty i wspierający zobowiązany jest do:

1) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

2) aktywnego uczestnictwa w realizacji celów Stowarzyszenia,

3) regularnego opłacania składki członkowskiej.

§ 15

 1. Członków rzeczywistych Stowarzyszenia przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia większością 2/3 głosów w obecności przynajmniej połowy członków Zarządu.

 2. Członków wspierających przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków Zarządu

§ 16

Członkowie założyciele Stowarzyszenia z chwilą rejestracji Stowarzyszenia stają się członkami rzeczywistymi.

§ 17

Członkostwo rzeczywiste Stowarzyszenia ustaje w razie:

1) pisemnej rezygnacji członka,

2) skreślenia z listy członków przez Zarząd z powodu niepłacenia składek członkowskich przez okres trzech miesięcy,

3) skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych,

4) śmierci członka,

5) rozwiązania się Stowarzyszenia,

6) udziału w zebraniach pod wpływem alkoholu lub środków odurzających

7) z innych przyczyn na podstawie uchwały Zarządu

§ 18

Członkostwo wspierające ustaje w razie:

1) rezygnacji zgłoszonej na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia, uchwałą Zarządu,

2) skreślenia z uzasadnionych przyczyn dokonanego uchwałą Zarządu,

3) utraty osobowości prawnej w przypadku osoby prawnej będącej członkiem wspierającym,

4) udziału w zebraniach pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,

5) rozwiązania się Stowarzyszenia.

6) śmierci członka,

§ 19

Członek uczestnik traci przynależność do Stowarzyszenia z takich samych przyczyn jak członek rzeczywisty, a także po pisemnym wycofaniu zgody swego opiekuna lub kierownictwa szkoły.

§ 20

Członkostwo honorowe ustaje w razie:

1) dobrowolnego zrzeczenia się tej godności,

2) pozbawienia tej godności uchwałą Walnego Zebrania na wniosek Zarządu,

3) rozwiązania się Stowarzyszenia.

4) śmierci członka,

§ 21

Członkom skreślonym lub wykreślonym z listy członków przysługuje prawo wniesienia pisemnego odwołania do najbliższego Walnego Zebrania.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 22

Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zebranie,

2) Zarząd,

3) Komisja Rewizyjna,

 

§ 23

 1. Kadencja Władz Stowarzyszenia ( Zarządu i Komisji Rewizyjnej) trwa cztery lata.

 2. Wybór władz odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od uchwały Walnego Zebrania.

 3. Członkowie władz Stowarzyszenia nie mogą sprawować swoich funkcji dłużej niż przez dwie kolejne kadencje.

 4. Członkowie władz pełnią swe funkcje honorowo i bezpłatnie.

 

 

Walne Zebranie

§ 24

 1. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

  1. Wybór składu osobowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

  2. nadawanie i pozbawianie członkostwa honorowego,

  3. podejmowanie uchwał o przystępowaniu do stowarzyszeń,

  4. uchwalanie zmian statutu Stowarzyszenia,

  5. rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu,

  6. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia,

  7. ustalanie wysokości składek,

  8. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielenie absolutorium dla Zarządu

 

 1. Walne Zebrania powinno odbyć się co najmniej raz w roku.

 2. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania, Zarząd zawiadamia członków poprzez masowe formy przekazu ( np. ogłoszenia , informacje na stronie www ) lub pisemnie na 14 dni przed terminem.

 3. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów:

  1. w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków,

  2. w drugim terminie bez względu na liczbę członków obecnych.

 4. Głosowanie uchwał Walnego Zebrania odbywa się jawnie. Wniosek o utajnienie głosowania uchwał musi być przegłosowany zwykłą większością głosów przez Walne Zebranie.

§ 25

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest na podstawie uchwały Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/5 członków Stowarzyszenia.

 2. Wniosek Komisji Rewizyjnej lub członków Stowarzyszenia winien określić sprawy, które ma rozpatrywać Walne Zebranie.

 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty otrzymania wniosku.

Zarząd

§ 26

 1. Zarząd składa się z 5 osób wybranych przez Walne Zebranie.

 2. W skład Zarządu wchodzą : Prezes, Wiceprezes lub Wiceprezesi, Sekretarz , Skarbnik i Członek Zarządu.

 3. Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu po jego wyborze.

 4. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 liczby członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.

 5. Prezes Stowarzyszenia kieruje pracą Zarządu , w razie jego nieobecności zastępuje go Wiceprezes.

§ 27

 1. Organizację i tryb pracy Zarządu i jego Prezydium określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie.

 2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb lecz nie rzadziej, niż jeden raz w kwartale i zwoływane są przez Prezesa, Wiceprezesa lub Sekretarza.

§ 28

Do kompetencji Zarządu należy:

1) realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
2) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami statutu oraz wytycznymi Walnego Zebrania,
3) zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań,
4) podejmowanie decyzji o przyjęciu lub skreśleniu członków,
5) składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań z działalności Zarządu,
6) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia oraz podejmowanie uchwał o przyjmowaniu zapisów i darowizn,
7) zawieranie wszelkich umów lub upoważnianie do ich zawierania,

8) podejmowania uchwał w sprawie zatrudniania i zwalniania pracowników,
9) ustanawianie pełnomocników Stowarzyszenia,
11) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
12) powoływanie komisji problemowych i zespołów roboczych,

13) wykonywania innych czynności przewidzianych w niniejszym statucie,

Komisja Rewizyjna

§ 29

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego i sekretarza.

 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić żadnych innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

 3. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 liczby członków Komisji. W wypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§ 30

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

  1. przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli gospodarki finansowej Stowarzyszenia,

  2. przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli stanu majątku Stowarzyszenia oraz sposobu zarządzania tym majątkiem ,

  3. Kontrola przestrzegania statutu i wykonywania uchwał Walnego Zebrania

  4. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień oraz usunięcia stwierdzonych uchybień,

  5. sporządzanie sprawozdań ze swej działalności i występowanie do Walnego Zebrania z wnioskiem o absolutorium dla Zarządu.

§ 31

Organizację i tryb pracy Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie.

Rozdział V

Majątek i fundusze Stowarzyszenia

§ 32

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w oparciu o obowiązujące przepisy podatkowe. Dochody z działalności gospodarczej przeznacza się na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.

§ 33

Na fundusze Stowarzyszenia składają się:

1) wpisowe i wpływy ze składek członkowskich,
2) zapisy, darowizny,
3) wpływy z działalności statutowej i gospodarczej,
4) wpływy ze zbiórek publicznych i różnego rodzaju imprez,
5) wpływy z loterii i aukcji,
6) dotacje budżetowe, subwencje,
7) dochody z majątku ruchomego i nieruchomego,
8) inne wpływy.

§ 34

Dla ważności dokumentów dotyczących zobowiązań finansowych wymagane są podpisy dwóch Członków Zarządu w tym Prezesa lub Wiceprezesa, względnie dwóch innych uprawnionych członków Zarządu na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd w pełnym składzie lub w składzie prezesa lub wiceprezesa , skarbnika i sekretarza.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 35

 1. Uchwałę o zmianie statutu lub rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy obecności:

  1. w pierwszym terminie - co najmniej połowy liczby członków Stowarzyszenia,

  2. w drugim terminie - zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę członków.

 2. Wraz z uchwałą o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powołaniu Komisji Likwidacyjnej.

 3. Zgodnie z art. 31 KPA Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do typowania biegłych - rzeczoznawców i występowania we wszystkich sprawach dotyczących członków Stowarzyszenia.

 

 

 

Statut uchwalono na Zebraniu Walnym 06 lutego 2014 r.

 

Skład Zarządu:

   1. Kamila Polit

   2. Ineza Syrek

   3. Renata Sitkiewicz

   4. Jolanta Smulska

   5. Grzegorz Wasilewski