HERB ROGOWA jak powstał ?

 

    Nasza Gmina nie ma tysiącletniej historii. I ciężko było odwoływać się do historycznej tradycjji sięgającej wieki wstecz. Przecież sama osada powstała w miejscu, gdzie jeszcze 200 lat temu były lasy i pola. W zawiązku z tym radni naszej gminy podjęli w porozumieniu z urzędem starania o ustanowienie HERBU GMINY ROGÓW. Wstępny projekt został opracowany przez pana Ryszarda Bigoszewskiego - pracownika urzędu.  W trakcie posiedzen komisji Rady Gminy i na posiedzeniach samej Rady przeglosowano zmodyfikowany i dopracwany przez Grzegorz Wasilewskiego, ówczesnego radnego ostateczny kształt i formę. "Końcowy efekt  prac przedstawił Radzie Gminy na sesji w dniu 23.03.2007 Przewodniczący Komisji Do Spraw Herbu Gminy Rogów. " czytat z pisma przewodniczącego

  Symbolika herbu nawiązuje do związku naszej gminy do skrzyżowania szlaków trasy kolei Warswzawa-Łódź z drogą relacji Rawa Mazowiecka Brzeziny - trasa krajowa nr 72. Również kolory dominujące nawiązują do kolorystyki PKP.  Symbolika linni nawiązuje do symboli dróg używanych zwyczajowo na mapach. Zachowano sylwetkę wieży ciśnień jako najbardziej charakterystyczny obiekt w centrum osady opleciony wieńcem poroża jelenia oznaczającym leśny charakter naszych terenów (ponad 1400 ha lasów w gminie) i obecność lasów doświadczalnych SGGW od 1919 roku.

tekst: G. Wasilewski

 

 HERB ROGOWA

   

Poniżej uzasadnienie wniosku z pisma Przewodniczącego Rady Gminy do Komisji Heraldycznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji:

 

"Z terenami Gminy Rogów nie wiąże się żadna potwierdzona tradycja rodowa. Tereny te nie stanowiły także nigdy części dóbr kościelnych. Z obszarem gminy nie wiążą się również wydarzenia historyczne, które pozwalałyby na nawiązanie do nich w symbolice herbu.

Kolorystyka tarczy herbu jest spójna z kolorystyką dominującą w herbach pozostałych gmin Powiatu Brzezińskiego. Nawiązuje ona również ściśle do kolorystyki herbu Województwa Łódzkiego i Powiatu Brzezińskiego. Użycie kolorów czerwonego i żółtego, które są barwami królewskimi miało także na celu nawiązanie do położenia Gminy Rogów. Leży ona, bowiem na skraju ziem historycznego Mazowsza kojarzonego z dobrami królewskimi.

Gmina Rogów leży na przecięciu dwóch ważnych szlaków. Drogi krajowej Nr 72 łączącej Łódź poprzez Rawę Mazowiecką z Warszawą i historycznej linii kolejowej Kolei Warszawsko – Wiedeńskiej. Pierwszej linii kolejowej na ziemiach Królestwa Polskiego. Odzwierciedleniem tego faktu jest umieszczenie na dole tarczy herbu dwóch przecinających się linii. Linia w kolorze czerwonym symbolizuje drogę krajową Nr 72 natomiast linia biało czarna drogę żelazną. Symbolika szlaków została przejęta z symboliki topograficznej stosowanej na mapach.

Centralne miejsce tarczy zajmuje budowla, która jest najbardziej charakterystycznym obiektem dla Rogowa. Jest to kolejowa wieża ciśnień. Ze względu na bezpośrednie usytuowanie w sąsiedztwie linii kolejowej jest doskonale widoczna dla pasażerów licznych pociągów zmierzających do i z Warszawy a także tych osób, których celem podróży jest sam Rogów. Znajduje się ona przy ulicy uznawanej za drogę wjazdową do Rogowa. Tak, więc również te osoby, które przyjeżdżają do Rogowa samochodami widzą ją na swoje pierwsze spotkanie z Rogowem. Wieża jest położona w samym centrum Rogowa i można ją bez trudu dostrzec niemalże z każdego miejsca. W dobie parowozów spełniała swoją rolę jako element technicznej infrastruktury kolejowej, niezbędnej do zapewnienia ruchu pociągów. Obecnie jest niewykorzystywana. Wieża ciśnień jako obiekt o charakterze zabytkowym jest obecnie wpisana do Gminnej Ewidencji Zabytków i tym samym podlega ochronie prawnej.

Ostatnim elementem umieszczonym na tarczy herbu jest poroże. Rogi spełniają tu dwojaką funkcję. Po pierwsze element poroża odnosi w sposób bezpośredni do nazwy głównej miejscowości Gminy (rogi – Rogów). Po drugie nawiązuje do tradycji lasów, których powierzchnia wyróżnia Gminę Rogów spośród pozostałych jednostek Powiatu Brzezińskiego. W ramach kompleksów leśnych Gminy Rogów istnieją aż trzy unikatowe rezerwaty przyrody. Dodatkowo są to lasy Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Rogowie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Arboretum, które znajduje się na terenach doświadczalnych uczelni jest powszechnie znane od wielu dziesięcioleci zarówno w kraju jak i za granicą. Tym samym historia Rogowa od lat 20-tych ubiegłego wieku jest nierozerwalnie związana z działalnością naukową SGGW na polu gospodarki leśnej. Oprócz tego lasy z terenu Gminy Rogów stanowią integralną część olbrzymiego kompleksu „Lasów Spalsko-Rogowskich”.

 

Poprzednie wersje herbu